Hi han moltes vegades que la nostra entitat sense ànim de lucre deixa de tener sentit perquè ja no hi te socis o be perquè aquests no volen continuar o, simplement, perquè ha perdut la seva finalitat. El article 324-4 del Codi Civil Català https://www.boe.es/buscar/act.php?lang=ca&id=BOE-A-2008-9293&tn=1&p=#a3244 regula les causes de dissolució. Es aquí on, per estalviar mals de cap, haurem de dissoldre i liquidar la nostra associació. Hi diem dissoldre i liquidar perquè aquests son els dos tràmits més importants que…