Compliance

No només serà responsable la nostra associació o entitat sinó també els seus òrgans directius dels il·lícits o delictes que es puguin cometre dintre d’aquestes. 

¿Que és el compliance?

Un conjunt de procediments i bones pràctiques que haurem d’implementar a la vostra associació i fer-les d´obligat compliment per demostrar, davant dels tribunals, que heu fet tot allò que era raonable per evitar qualsevol assetjament, discriminació, delicte, etc que és pugui realitzar dintre de la vostra entitat, dintre de les vostres activitats. Haurem d’avaluar els processos i els riscos que, sens dubte, es donen a la majoria d´activitats realitzades per les associacions o entitats.

¿Per qué ho necessitem?

Podem pensar que normalment no es cometen delictes en un AMPA, en una Associació Esportiva, en una ONG d´ajuda al tercer món, però això no eximeix de la gravetat de la repercussió personal i social que podria tindre en els seus responsables els fets comesos per, posem el cas, un treballador, un entrenador, un voluntari o inclús un col·laborador.. No podem tenir la certesa de que no es realitzarà cap activitat delictiva o un il·lícit administratiu, és per això que necessitem uns protocols que ens permeti, en la mida del possible, impedir aquestes infraccions..

¿Quins és el propòsit del compliance?

Demostrar, per una banda, que s´ha exercit el control necessari i raonable, i d´altre banda que s´han donat els controls suficients per que, en el supòsit de que es cometi la infracció, les seves conseqüències no repercuteixin sobre el/la president/a, o els seus òrgans, de la associació o entitat.

CONTACTEU AMB NOSALTRES, FEU CLICK AQUI.

 

GestAssociacions
C/Pep Ventura 53 7
Sant Pere de Ribes (Barcelona)
936254851

Frase del mes :

“De res serveix a l´home lamentar-se dels temps en el que viu. L´ únic bo que pot fer és intentar millorar-los”

Thomas Carlyle