Politica de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Primera. – És vostè major de 16 anys?

Necessitem que confirmi que és major de 16 anys, si no ho fos li preguem que no ens remeti dades personals de cap classe ni faci ús de les nostres xarxes socials.

Això té la raó de ser perquè entenem que hauries de demanar un consentiment exprés a la teva família per demanar informació o realitzar aportacions a les nostres xarxes i, a més, la normativa de protecció de dades estableix un nivell de protecció superior pel fet de tenir dades de menors de aquesta edat, ens veiem obligats a assegurar-nos que vostè és, almenys, major de 16 anys.

Segona. – La nostra empresa. Responsable del tractament.

La nostra empresa és diu TOMË ÀLVAREZ GESTIONS SL i és la responsable de les dades personals que vostè pugui haver deixat en els possibles formularis de la nostra web www.gestassociacions.cat, així com les que vostès ens ha fet arribar per demanar informació, ja sigui en el seu propi nom o en el de la seva associcació, o com proveïdor, professional o encarregat del tractament.

Les dades de la empresa TOMÉ ALVAREZ GESTIONS SL són:

CIF: B67269571

Direcció: Carrer Pep Ventura 53 local 7

Telèfon: 936254851

Correu electrònic: info@gestassociacions.cat

Tercera.L’encarregat del tractament. Com fer ús dels seus drets?.

Com volem facilitar els seus drets, l’informem que hem posat a la seva disposició la següent adreça de correu electrònic específica per a tot allò, no només per exercir els seus drets, que tingui a veure amb la protecció de les seves dades: rgpd@gestassociacions.cat

En aquest correu li atendrà l’encarregat del tractament. Hem habilitat una persona membre de l’empresa i que, recolzat per professionals externs en protecció de dades, realitzarà les tasques que corresponen a l’encarregat del tractament amb les garanties que marca la llei.

Així quan vostè vulgui fer ús dels seus drets d’accés, rectificació, d’oblit, de limitació i de portabilitat, podrà fer-ho sol·licitant-los a través d’aquest correu amb la forma que després li exposarem.

Quarta. – A vostè li afecta la nostra política de privacitat?

És molt probable que no, ja que no de tot aquell que consulta la nostra pàgina web ens cedeix dades personals. En qualsevol cas, li agradarà saber que tractarem les seves dades amb la cura deguda, de manera professional i complint les obligacions que el nou RGPD ha imposat a totes les empreses i institucions.

Sí l’afectarà si vostè ens ha cedit algun dels seus dades personals. Aquestes dades són les que li hem sol·licitat expressament en els formularis que apareixen a la nostra pàgina web o, si fos el cas, en paper per demanar-li informació necessària pel compliment de la finalitat i complir amb allò que ens sol·licita.

En qualsevol cas, sempre li demanarem que accepti la nostra política de privacitat que trobarà resumida al costat del formulari o íntegrament aquí en aquesta pàgina.

En resum, l’afecta si ens cedeix dades personals com el seu nom, telèfon, etc., si no, no.

Cinquena. – Quines dades personals tenim, licitud del tractament i quina és la finalitat de la seva cessió?

La resposta és molt senzilla, les dades personals que tenim de vostè són les que vostè ens ha cedit i ha autoritzat el seu ús expressament en els diferents formularis o podria ser que es derivin d’un registre on sortiu com a responsable, o encarregat d’una empresa o associació.

Aquestes dades vostè els ha cedit perquè li informem dels nostres serveis o perquè li enviem informació d’interès per la seva associació, o perquè és client o proveïdor dels nostres serveis, o sigui tot el relacionat amb les finalitats de la nostra empresa que és l’assessorament i gestió, tant jurídica, como comptable i fiscal en general i, en particular, per entitats sense ànim de lucre. i les finalitats accessòries pel compliment d’aquestes finalitats (comptabilitat i gestió de la seva entitat, facturar honoraris, etc.).

Com a empresa especialitzada en el sector associatiu el que volem és donar a conèixer els nostres serveis i allò que creiem és imprescindible que conegui una associació. Fem accions purament informatives que a vostès li poden arribar pel fet d’aparèixer com a responsable d’una entitat. Sempre és podrà esborrar i impedir que li enviem més informacions. En cap supòsit li enviarem informació com a persona física si abans vostè no ens ha donat el consentiment exprés. La finalitat serà aquella que tingui a veure amb informar-li d’assumptes del seu interès o bé amb el compliment del contracte entre vostès i nosaltres. A més dels nostres col·laboradors o treballadors no cedirem les seves dades a tercers excepte quan això sigui raonablement necessari pel compliment de la finalitat pactada amb vostès perquè tingui el millor servei que puguem oferir.

Sisena. Cessió a tercers. No cessió internacional de dades.

Com ja li hem exposat, pot ser que, per al compliment del contracte encomanat per vostè, haguem de cedir les seves dades a tercers. En qualsevol cas, això no és un problema ja que els nostres contractes de privacitat amb aquests tercers garanteixen que les seves dades, sense el seu consentiment exprés, no siguin utilitzats fora de la finalitat per als que vostè els va cedir. Fora d’això, llevat de les obligacions legals, no es cediran les dades a tercers.

La nostra empresa TOMÉ ALVAREZ GESTIONS SL compta amb empreses o particulars que col·laboren per tal que la gestió i els seus serveis oferts als clients segueixin uns alts estàndards de qualitat.

En cap cas es cediran les dades a empreses de tercers països i encara menys les d’aquells països que no es consideren segurs d’acord l’AEPD.

Setena. – Quins són els seus drets i com es poden exercitar?

Dret d’Accés: Art. 15 RGPD. Té vostè dret a saber si estem tractant les seves dades, perquè els estem tractant, si els cedim a tercers i a qui, el termini previst de conservació de les seves dades, a rectificar, suprimir o limitar les seves dades, és a dir, davant de qui o com fer valer els seus drets i, en general, tot el que tingui relació amb les seves dades estrictes i no vulnerin cap norma.

Dret de Rectificació: Art 16 RGPD: “L’interessat té dret a obtenir sense dilació indeguda del responsable del tractament la rectificació de les dades personals inexactes que li concerneixin. Tenint en compte les finalitats del tractament, l’interessat té dret que es completin les dades personals que siguin incompletes, inclusivament mitjançant una declaració addicional. ”

Dret de Supressió: Art. 17 RGPD:” L’interessat té dret a obtenir sense dilació indeguda del responsable del tractament la supressió de les dades personals que li concerneixin … “.

S’ha de tenir present que hi ha una sèrie d’obligacions legals, com, per exemple, davant la Hisenda Pública que obliga a mantenir dades personals per un termini determinat.

Dret a la limitació del tractament: Art. 18 RGPD. Vostè podrà demanar que es limiti l’ús de les seves dades personals amb les excepcions legals i sota les circumstàncies que recull aquest article. En general, haurà d’imperar la lògica. No podrà vostè demanar-nos, per exemple, que fem una factura sense el seu CIF o que no tinguem les seves dades personals quant sigui vostè el client o el responsable o representant d’una entitat..

Dret a la Portabilitat de les dades: Art. 20 RGPD. «1. L’interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat un responsable del tractament, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, ja transmetre’ls a un altre responsable del tractament sense que ho impedeixi el responsable … “tot això en les circumstàncies descrites en aquest article que bàsicament ho permeten si és proporcionat, si és àgil, si no perjudica tercers i sempre que no infringeixin ni aquest ni cap altre precepte. Dintre d’uns límits raonables, amb el seu consentiment exprés, sobre tot en el suposit de que li portem la gestió comptable, li farem arribar les dades que tinguéssim de vostès.

Dret d’Oposició: Art. 21 RGPD. Vostè pot oposar a que les seves dades siguin tractades i podrà exercitar els seus drets, però, recordi què és molt probable que no puguem evitar el tractament de les seves dades a efectes administratius i fiscals ja que hi ha una sèrie de lleis que ens obliguen a identificar-lo. En l’apartat tercer ja li vam indicar on havia de exercir: a través del nostre correu electrònic rgpd@gestassociacions.cat on, en el menor temps possible (ens hem imposat una setmana per realitzar la contestació), atendrem les seves reclamacions. Només li demanem que faci una petició clara i expressa del que pretén i que l’acompanyi d’una còpia del seu DNI i, si actua en nom d’una empresa o associació, també d’una còpia de l’apoderament o raó de la seva representació.

La nova LOPD de 6 de desembre de 2018 realitza una sèrie d’indicacions relacionades amb els seus drets esmentats que podrien ser del seu interès i les pot trobar a la web https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16673 especialment els relacionats dins el capítol II articles 12 al 18 (ambdós inclosos).

Vuitena. – Quant de temps tindrem les seves dades?

La contestació més senzilla és la més evident: mentre continuem tenint una vinculació, ja sigui perquè vostès son clients o perquè li estem enviant informació del seu interès i no es dona de baixa amb aquest servei, seguirem tenint les teves dades. Si aconseguim que estiguis content amb els nostres serveis com client o receptor d’articles e informacions, el que no té sentit és que esborrem les teves dades i te’ls tornem a demanar, una i altre vegada, no només és molest per a vostès, sinó que no és coherent amb una actuació mínimament professional. D’altra banda, si vostè només ens ha demanat una informació, l’hem donada però no ha arribat a concretar-se en cap contracte, en un termini de 12 mesos esborrarem les seves dades sempre que una obligació legal no ens ho impedeixi.

En resum, llevat obligacions legals i que segueixi sent client nostre, o receptor consentit de les nostres informacions, procedirem a esborrar les seves dades en un període màxim de 12 mesos.

Novena. – Dades de navegació.

Les cookies només pretenen afavorir la navegació i en entrar a la pàgina web se li fa coneixedor de la seva existència i se li demana que les accepti. No farem cap utilització de les dades de navegació que pugui posar en perill les seves dades personals o li puguin identificar i, recordeu, mai cedirem les seves dades a tercers fora de la finalitat per als quals van ser recollits i cedits per vostè de forma expressa.

Desena. – Adaptació i canvis.

La política de privacitat que vostè està llegint està subjecta als canvis que es derivin de les modificacions legislatives, així com del nostre intent d’anar millorant-la sempre a favor seu i per evitar possibles fuites o cessions no consentides a tercers. Per a qualsevol assumpte, dubte o suggeriment relacionat amb aquesta política recordi que té accessible les 24 hores nostre correu electrònic rgpd@gestassociacions.cat i sempre té dret a realitzar la reclamació que consideri pertinent davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades https://www.aepd.es/reglament/drets/index.html.

 

 

 

GestAssociacions
C/Pep Ventura 53 7
Sant Pere de Ribes (Barcelona)
936254851

Frase del mes :

“De res serveix a l´home lamentar-se dels temps en el que viu. L´ únic bo que pot fer és intentar millorar-los”

Thomas Carlyle