Entre els òrgans obligatoris d’una entitat sense ànim de lucre està el de la junta de govern o junta directiva. Normalment està formada per persones que dediquen el seu temps a portar endavant un projecte associatiu que vol millorar, que vol afegir quelcom de positiu, al seu entorn. L’article 322.9 i següents del Llibre Tercer del Codi CIvil Català ens indica com és forma i perquè serveix aquest òrgan. Les seves funcions són principalment, més enllà de l’assemblea, portar endavant els actes necessaris per la finalitat de la nostra associació i estan subjectes al control de l’assemblea i son responsables dels danys que, per les seves accions o omissions, facin a l’associació. Això sense tenir present que poden tenir la responsabilitat dels actes fets per, o dintre, de la nostra entitat.  Uns bons protocols de bones maneres, les assegurances corresponents i una adequada política de protecció de dades i privacitat, ens poden ajudar a evitar els problemes per aquestes persones que de forma gratuita i de bona fe actuen en nom de la nostra ONG, etc