Hi han moltes vegades que la nostra entitat sense ànim de lucre deixa de tener sentit perquè ja no hi te socis o be perquè aquests no volen continuar o, simplement, perquè ha perdut la seva finalitat. El article 324-4 del Codi Civil Català https://www.boe.es/buscar/act.php?lang=ca&id=BOE-A-2008-9293&tn=1&p=#a3244 regula les causes de dissolució.

Es aquí on, per estalviar mals de cap, haurem de dissoldre i liquidar la nostra associació. Hi diem dissoldre i liquidar perquè aquests son els dos tràmits més importants que haureu de fer. Heu de liquidar els bens que tingui l’associació (no se’ls poden quedar els socis) i donarles el destí conforme l’article 324-6 del CCC.

L’assemblea general en sessió extraordinaria haurà d’aprovar la dissolució i aquesta s’haurà d’inscriure al Registre d’associacions https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Dissolucio-duna-associacio

Seria convenient planificar aquesta dissolució amb temps i mirar de que aquesta dissolució sigui volguda per tots per tal d’evitar conflictes i allargar aquestes gestions