Entre els òrgans obligatoris d’una entitat sense ànim de lucre està el de la junta de govern o junta directiva. Normalment està formada per persones que dediquen el seu temps a portar endavant un projecte associatiu que vol millorar, que vol afegir quelcom de positiu, al seu entorn. L’article 322.9 i següents del Llibre Tercer del Codi CIvil Català ens indica com és forma i perquè serveix aquest òrgan. Les seves funcions són principalment, més enllà de l’assemblea, portar endavant…